Oferta

Pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu różnych dziedzin prawa. Poniżej przedstawiamy przykładowy spis świadczonych przez nas usług prawnych.

Mediacje

Mediacja ma na celu wypracowanie satysfakcjonujego, akceptowanego przez obie strony stanowiska (ugody) w danej sprawie dotyczącej np. alimentów, kontaktów z dzieckiem, podziału majątku, działu spadku, zapłaty czy zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa itp.

Mediacja może być prowadzona w trakcie sprawy sądowej lub zamiast niej (na zlecenie osób prywatnych), co gwarantuje oszczędność czasu, kosztów i stresu związanego z postępowaniem sądowym. Mediacja ma charakter dobrowolny (można zrezygnowac w każdym czasie) i całkowicie poufny. Udział w mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody i nie wyłącza również możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc wyroku sądowego i może stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej.

Mediacja nie wymaga równoczesnej obecności obu stron.
W ramach prowadzonej mediacji Kancelaria oferuje możliwość spotkań indywidualnych, bez konieczności często "niechcianego " kontaktu np. z byłym małżonkiem.

Kancelaria prowadzi zarówno mediacje sądowe jak i pozasądowe

Sprawy cywilne

 • dochodzenie wszelkich roszczeń w postępowaniu cywilnym również w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, elektronicznym postępowaniu upominawczym EPU na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
  (sprawy o zapłatę itp.)
 • odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego, śmierci osoby bliskiej,
 • sprawy dotyczące nieruchomości
  (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona posiadania, rozliczenie nakładów, służebności, postępowania wieczystoksięgowe, eksmisje itp.)
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  (odwołania od wypowiedzeń, decyzji itp.)
 • przygotowanie pism procesowych oraz upominawczych
  (zażalenia, pozwy, wnioski, apelacje, wezwania itp.)
 • przygotowanie opinii prawnych oraz projektów umów

Sprawy karne

 • obrona w postępowaniu karnym, wykroczeniowym i w sprawach nieletnich, również na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • zastępstwo w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
  (odroczenia, przerwy w wykonaniu kary, zażalenia itp.)

Sprawy rodzinne i spadkowe

 • postępowanie spadkowe
  (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapisy, unieważnienie testamentu, niegodność dziedziczenia itp.)
 • sprawy rodzinne
  (rozwód, separacja, kontakty z dziećmi, pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa itp)

Sprawy gospodarcze

 • rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (przygotowanie dokumentów rejestracyjnych)
 • stała obsługa prawna
  (dochodzenie należności, regulaminy, statuty, umowy itp.)
 • windykacje należności przedsiębiorców,
 • negocjacje z partnerami handlowymi,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów
 • reprezentowanie przedsiębiorców przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych oraz przed sądami administracyjnymi.

Wynagrodzenie za usługi prawne Adwokata

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, w zależności od nakładu pracy adwokata oraz stopnia skomplikowania sprawy.
Oferujemy stałą oraz doraźną obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, w tym reprezentacji firm przed Sądami i urzędami.
W przypadku stałej obsługi prawnej Kancelaria proponuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Serdecznie zapraszamy.